terms of use | REDKEN

JURIDISCHE INFORMATIE

Site www.myredken.com – MY REDKEN

 

De vennootschap L’ORÉAL BELGILUX, een Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, België, en met intracommunautair BTW-nummer BE 0403 136 453, handelend namens haar afdeling en haar merk L’Oréal Professionnel, heet u van harte welkom op haar website www.myredken.com om u meer te vertellen over de producten van L’Oréal Professionnel.

De vennootschap L’ORÉAL BELGILUX heeft de vennootschap Gemini design uitgekozen om haar verkoopwebsite www.myredken.com te bouwen en te beheren (hierna te noemen: «de Website»).

Aangezien de Website meer in het bijzonder bestemd is voor bezoekers uit Europa, hechten wij eraan u te verzekeren dat wij ons verbinden om de grondbeginselen inzake vertrouwelijkheid, loyauteit en veiligheid bij het behandelen van persoonlijke gegevens naar Europees recht, na te leven.

Het bezoeken van en surfen op de website betekent dat u als internetgebruiker zonder voorbehoud de volgende bijzonderheden aanvaardt.

 

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

 

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Website dient u meerderjarig te zijn en een geldig e-mailadres te hebben. Indien u minderjarig bent, is voorafgaande toestemming van uw ouders nodig.

U kan worden gevraagd om op een formulier verplichte velden in te vullen, die als zodanig zijn aangeduid met een sterretje. In dat geval dient u die velden in te vullen voordat u op de Website komt. Er zal geen rekening gehouden worden met foutieve of onvolledige inschrijvingen.

U erkent dat de gegevens die u aan ons doorgeeft en die worden opgeslagen in onze informatiesystemen juist zijn en als bewijs dienen voor uw identiteit. Wij danken u om eventuele wijzigingen in die gegevens over te maken.

Voor toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan het nodig zijn om gebruik te maken van persoonlijke toegangscodes. In dat geval dient u passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat die codes geheim blijven. U kan ze natuurlijk ten allen tijde wijzigen. Echter, het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken kan gelimiteerd worden ter voorkoming van frauduleus gebruik van die codes. Wij verzoeken u om ons te informeren van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk kennis van zou krijgen.

In geval van niet-nakoming van de regels omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Website te schorsen. In dat geval zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk informeren.

Ook al doen wij al het mogelijke om de Website ten allen tijde toegankelijk te houden, toch kunnen wij u niet onder alle omstandigheden toegang garanderen. Immers, de toegang tot de Website kan worden onderbroken, onder meer voor onderhoud, updates, of om allerlei andere redenen die buiten onze wil vallen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor elke schade die zou voortvloeien uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot (een deel van) deze Website.

 

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website en elk der onderdelen waaruit deze bestaat (zoals merken, afbeeldingen, teksten, videobeelden, etc.) zijn beschermd als intellectuele eigendom. De ontwikkeling van deze Website heeft belangrijke investeringen gevergd, alsmede gezamenlijke inspanningen van onze mensen. Om die reden, en tenzij expliciet anders aangegeven in dit schrijven, verlenen wij u uitsluitend het recht om de Website te raadplegen voor uw strikt persoonlijk privégebruik. Alle vormen van gebruik, reproductie of weergave van de Website of van de onderdelen waaruit deze bestaat, geheel of gedeeltelijk, ongeacht op welke drager, voor andere doeleinden, en zeker commerciële, zijn verboden. Bij wijze van uitzondering kunnen wij u expliciet machtigen tot het reproduceren en/of weergeven van de Website, geheel of gedeeltelijk, op bepaalde dragers. Alle dergelijke verzoeken tot toestemming dienen voorafgaand aan ons te worden voorgelegd. Om contact met ons op te nemen, klik op Contact

 

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

Allereerst maken wij u erop attent dat het gebruik van de Website veronderstelt dat u over de materiële deskundigheid en tevens over de hardware en software beschikt die nodig is voor het gebruik van internet.

Verder herinneren wij u eraan dat internet de veiligheid, beschikbaarheid en de integriteit van gegevenstransmissies niet kan garanderen, en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, nalatigheden, weglatingen, vertragingen, gebreken (met name veroorzaakt door virussen) van de communicatielijnen, van de computerapparatuur en de software waarop wij geen enkele controle hebben, noch in geval van ongeoorloofd gebruik of van aantasting van de eventuele content die u op deze Website zou kunnen plaatsen.

 

a. Algemene verplichtingen van de Gebruiker

Wij verdedigen waarden als tolerantie en respect voor anderen. Om die reden kan deze Website niet worden gebruikt als platform voor het verspreiden van denkbeelden die getuigen van racisme, geweld, vreemdelingenhaat, vijandigheid, schunnigheid of onwettig gedrag.

Bij gebruik van deze Website dient u zich te onthouden van:

  • het verspreiden van content die schadelijk, beledigend, verboden of kwaadwillig is, die schade toebrengt aan het privéleven of aan het recht op afbeelding, die aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat;
  • de Website te gebruiken voor het bedrijven van politiek, propagande of bekeringsijver;
  • het publiceren van reclame- of promotieboodschappen;
  • de Chatroom van haar doel afwenden, onder meer door de Website te gebruiken als datingsite;
  • informatie of content te verspreiden die de gevoeligheid van de allerjongsten kan krenken;
  • illegale activiteiten te verrichten, die onder meer schade zou toebrengen aan de houders van eigendomsrechten van software, merken, foto’s, afbeeldingen, teksten, videobeelden, etc.

Wij herinneren u eraan dat u zelf de houder dient te zijn van alle rechten en/of vergunningen betreffende de eventuele content die u op deze Website wilt publiceren. Uit dien hoofde raden wij u aan om geen content te publiceren (met name foto’s) die elementen toont van recente architectuur, van reclame of zelfs van kleding waarop het merk zichtbaar zou kunnen zijn (emblemen, logo’s, etc.). Tenslotte wijzen wij u erop dat content (met name foto’s en videobeelden) waarop minderjarigen worden afgebeeld niet toegelaten is op deze Website.

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde content te kunnen verwijderen die in strijd zou zijn met deze algemene verplichtingen van de gebruiker.

b. Bijzondere bepaling betreffende bepaalde rubrieken

Verschillende rubrieken staan u ter beschikking op deze Website: Downloadbare Content, Online toepassingen, Gebruikerscontent, Chatroom, etc. (de «Rubriek(en)»).

(i) Downloadbare Content

Wij kunnen u content op deze Website ter beschikking stellen die u mag downloaden (de «Downloadbare Content»). Door het downloaden of bij het gebruik van die Downloadbare Content verbindt u zich ertoe deze te gebruiken conform deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk privégebruik, kosteloos en voor de wettelijke beschermingstermijn van het auteursrecht, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de Downloadbare Content. Elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de Downloadbare Content dient expliciet door ons te worden toegestaan. Alle dergelijke verzoeken tot autorisatie dienen voorafgaand aan ons te worden voorgelegd. Om contact met ons op te nemen, klik op Contact.

 

(ii) Online Toepassingen

Wij kunnen u op deze Website online toepassingen ter beschikking stellen («Online Toepassing»). Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk privégebruik, kosteloos en voor de duur van de toegang tot de Online Applicatie, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op gebruik van deze Online Toepassing. U verbindt zich ertoe de Aanvraag Online niet te wijzigen, aan te passen, reproduceren, corrigeren, of te verspreiden, noch enig merkteken of eigendomsinscriptie die voorkomt op de Online Toepassing en/of op alle desbetreffende gegevensdragers.

 

Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle eventuele onjuistheden betreffende de Online Toepassing via Contact. Wij zullen dan ons uiterste best doen om die eventuele onjuistheden zo snel mogelijk te verhelpen.

 

(iii) Gebruikerscontent

Wij kunnen op deze Website een  ruimte ter beschikking te stellen bestemd voor content van de gebruikers, zoals bijvoorbeeld teksten, foto’s, videobeelden, etc. (de «Gebruikerscontent»).

Door het publiceren van Gebruikerscontent op de Website, verleent u ons hiermee een kosteloze, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en wereldwijde licentie op het gebruik, kopiëren, wijzigen, aanpassen, wijzigen, verspreiden, vertalen, creëren van afgeleide werken, het integreren in andere werken en het verspreiden van die Gebruikerscontent (geheel of gedeeltelijk) op alle media (daaronder begrepen, zonder beperking, deze Website).

De Gebruikerscontent die u op deze Website publiceert is uw keuze en uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er echter aan dat die Gebruikerscontent niet in strijd mag zijn met geldende wetgeving, met de goede zeden en geen schade mag toebrengen aan de rechten van anderen. Uit dien hoofde behouden wij ons het recht voor om ten allen tijde elke Gebruikerscontent te verwijderen die kennelijk onwettig en/of in strijd met de goede zeden is, en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen.

Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle Gebruikerscontent die naar uw mening in strijd is met geldende wetgeving en/of de goede zeden en/of de principes uiteengezet in dit schrijven en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen, door te klikken op Contact.

(iv) Chatroom

Wij kunnen op deze Website een ruimte ter beschikking te stellen die u toelaat om te communiceren met andere gebruikers (de «Chatroom»).

De Chatroom dient te worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving, de goede zeden, de principes uiteengezet in dit schrijven, en met eerbied voor de rechten van anderen.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke communicatie gepubliceerd door de gebruikers op onze Chatroom et we behouden ons het recht voor om elke communicatie weg te halen of te verwijderen die wij beschouwen als strijdig met de toepasselijke wetgeving, de goede zeden, de principes hier uiteengezet, die de rechten van anderen zou schenden of wansmakelijk zou zijn.

Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle communicatie die naar uw mening in strijd is met geldende wetgeving en/of de goede zeden en/of de hier uiteengezette principes en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen, door te klikken op Contact.

 

4. INFORMATIE VERMELD OP DE WEBSITE

a. Algemene bepalingen

Wij doen al het mogelijke om u te voorzien van juiste en actuele informatie. Echter, door het feit dat het versturen van gegevens en informatie op internet afhankelijk is van een relatieve technische betrouwbaarheid, kunnen wij u geen garantie bieden voor de juistheid van alle informatie op deze Website.

Verder maken wij u erop attent dat er sprake kan zijn van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze Website, met name als gevolg van inbraak door derden. Wij nodigen u uit om onjuistheden of onvolledigheden aan ons door te geven via Contact.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor de vergissingen of nalatigheden in de informatie beschikbaar op deze Site.

Wij wijzen eveneens elke aansprakelijkheid af voor de schade die zou voortvloeien of ook maar enigszins in verband zou staan met het gebruik van onze Website, met informatie voorgesteld op de Website, Toepassingen gebruikt of ter beschikking gesteld via de Site en/of elke mogelijke rubriek van deze Site.

 

b. Informatie over de producten en diensten

Tenzij anders vermeld, vormen de producten en diensten die u op deze Website worden getoond geen verkoopaanbod, maar een algemene voorstelling van het assortiment van producten en diensten die wij verspreiden in het land waarin deze Website wordt verspreid.

 

c. Adviezen en diagnostische instrumenten

Adviezen die worden verstrekt op deze Website en/of diagnostische instrumenten die eventueel ter beschikking staan, zijn eenvoudige simulaties bestemd voor het verkrijgen van adviezen op cosmetologisch gebied.

De hieruit voortvloeiende informatie bestaat uit strikt indicatieve gegevens en kan op geen enkele wijze een medische diagnose of een klinische consultatie vervangen, noch kan het in de plaats treden van een medische behandeling.

Dientengevolge kunnen wij u geen volstrekte voldoening garanderen betreffende de adviezen die resulteren uit het gebruik van die instrumenten en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik dat u daarvan zou kunnen maken.

Indien u aanvullende informatie wenst of in geval van twijfel, raden wij u aan om uw arts te raadplegen en/of contact met ons op te nemen door te klikken op Contact.

 

d. Hyperlinks

De hyperlinks aangebracht op deze Website kunnen u verder leiden naar websites uitgegeven door derden waarvan wij de content niet beheersen. Bijgevolg, en aangezien de hyperlinks uitsluitend op deze Website zijn geplaatst om het surfen op internet te faciliteren, zal het raadplegen van websites van derden uw keuze zijn en onder uw exclusieve verantwoordelijkheid vallen.

Voor het overige zal u ons een toestemming moeten verzoeken door te klikken op Contact, indien u hyperlinks wilt maken naar deze Website.

 

e. Cookies

Voor meer informatie over “cookies”, click hier.

 

5. GEGEVENS MET EEN PERSOONLIJK KARAKTER

 

Wij kunnen persoonlijke gegevens over u te verzamelen, met name als u (i) zich inschrijft voor een dienst, (ii) een Downloadbare Content downloadt, (iii) gebruik maakt van een rubriek en/of een diagnostisch instrument, (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd, (v) ons een e-mail stuurt, (vi) reageert op een onderzoekspeiling of studie.

Deze gegevens met persoonlijk karakter zullen het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking, uitsluitend bestemd voor L’Oréal Professionnel, en kunnen worden gebruikt op de volgende wijze:

  • Statistische onderzoeken: wij compileren en bestuderen uw gegevens om uw profiel vast te kunnen stellen en onze diensten beter te kunnen aanpassen aan uw behoeften. Die statistische onderzoeken zijn strikt vertrouwelijk;
  • Opvolging van de klantrelatie: indien u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens bewaard en gebruikt om een antwoord te geven op uw verzoek en te zorgen voor opvolging;
  • Levering van diensten: het versturen van nieuwsbrieven, toegang tot bepaalde adviezen, etc.
  • Verder, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven door het desbetreffende hokje aan te vinken, kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan onze partners doorgeven die er gebruik van kunnen maken teneinde u informatie te sturen (per e-mail of ander communicatiemiddel) over hun producten en / of diensten.

Krachtens de Wetgeving op de bescherming van de Privacy, beschikt u over een recht op toegang, weigering, rectificatie en van verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dat recht ten allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen, vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart of van uw paspoort, via Contact.

 

6. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Wij kunnen de content en de informatie op deze Website wijzigen, evenals deze Gebruiksvoorwaarden, onder meer om te voldoen aan alle nieuwe wetgeving en/of reglementering en/of om de Website te verbeteren. Elke wijziging zal worden verwerkt in deze Gebruiksvoorwaarden.

7. HOSTING

 

Het hosten van de website myredken.com is in handen van de vennootschap Gemini design, statutair gevestigd Hoofddorp.

Mail Top

Onze voorwaarden

• Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
• Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
• Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
• Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
• Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
• Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
• Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op [email protected] dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.